Logo
Banner
“Één voor Sittard-Geleen”

Bij de komende verkiezingen vallen een aantal ervaren bestuurders van andere partijen weg. Bovendien bestaat de raad steeds meer uit eenlingen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit. De Stadspartij kiest voor verbinding en eenheid. Onze kandidaten hebben bewezen te beschikken over krachtdadige bestuurskwaliteiten en kunnen met uw stem de ontstane leemte en tweespalt overbruggen.

Politiek op maat

De Stadspartij kan zich als lokale partij volkomen richten op Sittard-Geleen. Wij werken samen in een platform van de Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) waar lokale en regionale partijen kennis delen en elkaar ondersteunen onder meer via een wetenschappelijk bureau. Maatwerk is nodig vanwege de bijzondere kenmerken van Sittard Geleen als centrum van de Euregio. Prachtige wijken, buurten, landelijke buitengebieden en natuur. Maar ook 8000 mkb’ers en grote internationale bedrijven. Dat vergt passen en meten. Economische vooruitgang boeken zonder dat dat ten koste gaat van onze inwoners, leefomgeving natuur en veiligheid.

Programma
Energieneutraal
Energieneutraal
Het klimaat in Sittard Geleen kan niet verbeteren zonder ‘n grote energietransitie bij Chemelot. Maar liefst 5 miljoen ton CO2 wordt jaarlijks door de fabrieken op Chemelot de lucht in geblazen. Het is van eminent belang voor deze regio dat dit de komende jaren wordt aangepakt. Dat is geen gemakkelijke opgave en vergt grote technische aanpassingen. Brandstoffen als gas en Nafta moeten vervangen worden door duurzame brandstoffen als waterstof of technieken als Pyrolyse en verhitten zonder verbranding. Naast deze grootschalige opdracht wil de Stadspartij dat de gemeente zich ook bezighoudt met het ondersteunen van burgers, bedrijven en instellingen op weg naar een circulaire gemeente. Energieneutrale woonwijken, stimuleren van duurzame energie, optimale scheiding van afval- en hemelwater en bestrijding van hittestress door het ontkluizen van beken als herstel van het dorpsgezicht en subsidiëring van aanleg van vijvers in de bewoonde omgeving.
Verborgen sieraden
Verborgen sieraden
Onze gemeente heeft vele sieraden om trots op te zijn. Zoals cultuur, verenigingsactiviteiten, popfestivals en sport. Prachtige dorpsgezichten zoals Obbicht, Einighausen, Limbricht, Oud-Geleen en Broeksittard etc. En ook een historische binnenstad, natuurhistorische parken, plantsoenen en landschappen. Onze gemeente heeft een enorme potentie in huis. De Stadspartij wil van Sittard Geleen een juweeltje maken. Daar is integraal beleid voor nodig zodat er balans ontstaat in toeristisch perspectief.
Verenigingsleven & vrije tijd
Verenigingsleven & vrije tijd
Van eenzaam thuis naar samen uit. Iedereen van jong tot oud heeft de afgelopen tijd veel te lijden gehad door de pandemie. Mogelijkheden om activiteiten te organiseren, om samen te komen, waren zeer beperkt terwijl juist die behoefte aan sociaal contact groot is. Verenigingen, sportclubs, horeca, cultuur alles lag stil. Aan de gemeente nu de belangrijke taak ervoor te zorgen dat alle verenigingen, clubs, horeca en cultuur op een veilige manier kunnen opstarten. De Stadspartij wil dat mensen erop uit kunnen, elkaar weer kunnen ontmoeten en kunnen genieten van sport, cultuur en samenzijn en dat de gemeente dat mogelijk maakt.
2000-WONINGENPLAN
2000-WONINGENPLAN
Sittard-Geleen heeft een grote behoefte aan woningbouw.Iedereen verdient een passende woning binnen onze gemeente. Er is bijvoorbeeld behoefte aan starterswoningen, maar ook voor gezinnen, senioren, huur of koop. 2000 Woningen in vier jaar. Vanwege de verwachting op aanwas van hoger opgeleiden die bij Chemelot gaan werken is er behoefte aan woningen in het duurdere segment. Maar het is minstens even belangrijk dat mensen die zich geen dure woning kunnen permitteren fatsoenlijk kunnen wonen in een mooie huurwoning.
Dat houdt in dat er flexibel moet worden gebouwd. De Stadspartij wil met het 2000 Woningenplan voorzien in woningen voor zowel studenten, starters en hoger opgeleiden als intergenerationeel wonen en levensloopbestendige woningen. Daarnaast vindt de Stadspartij het van belang rekening te houden met vergrijzing en het zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen van ouderen, met voorzieningen als een woonzorgzone zoals in Geleen Zuid of ‘n woonservicegebied. Dé kans voor Sittard-Geleen onderscheidend te zijn!
Neem contact met ons op