Er komt geen referendum over oostelijke schootsvelden

Het collegevoorstel van B&W van Sittard-Geleen om af te zien van een referendum betreffende de oostelijke schootsvelden is donderdagavond door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Het inleidend verzoek tot houden van een referendum blonk nou niet bepaald uit in helderheid, zo vonden de coalitiepartijen. En dat vond ook burgemeester Sjraar Cox: “ik begrijp het niet meer”, zo liet hij zich op een bepaald moment ontvallen, overigens zonder een waarde-oordeel uit te spreken over de inhoud van het verzoek of de manier waarop het verzoek tot stand gekomen is.

Want waar gaat het nou eigenlijk over? Gaat het over de Schootsvelden – de term Schootsvelden stond boven de ontvangen aanvraag – of gaat het om een andere vraag, namelijk die of de bevolking van Sittard-Geleen het eens is met (letterlijk overgenomen) “het raadsbesluit dat bij projecten in de gemeente Sittard-Geleen bepaalde historische periode boven andere geplaatst worden schijnbaar zonder gegronde redenen en zonder cultuurhistorische overwegingen” ? Volgens Ton Raven van de Stadspartij ging het om dat laatste, maar bij velen – en hoogstwaarschijnlijk ook bij inwoners die de aanvraag voor een referendum mede hebben ondertekend – leeft het idee dat het referendum gaat over de vraag of we nou voor of tegen de door het College van B&W voorgestelde werkzaamheden zijn aan de oostelijke schootsvelden in het kader van het project Zitterd Revisited. Of voor of tegen het verplaatsen van een aantal volkstuinen. Of voor of tegen het mogelijk aanpassen van de historische hagenstructuur. Of voor of tegen een vierde (droge) gracht. Of voor of tegen enigerlei combinatie van dit alles.

CDA-fractievoorzitter Andries Houtakkers fileerde het inleidend verzoek tot houden van een referendum zowel taalkundig als inhoudelijk. Hij deed de aanvraag af als onduidelijk en onbegrijpelijk. Hij interpreteerde vervolgens welwillend de bedoeling van de aanvrager om aansluitend te concluderen dat het CDA het voorstel van het College om af te zien van een referendum steunt. Ook de andere coalitieparijen – PvdA, D66 en GOB –  en oppositiepartij Lokaal Belang vinden dat er geen referendum moet komen. Deze ruime raadsmeerderheid tekende zich overigens vorige week al duidelijk af tijdens de discussie in de commissie CSSV.

Waar de oppositie verwees naar het democratisch belang van een referendum en het feit dat aan de voorwaarden om het referendumverzoek goed te keuren is voldaan, het onderwerp referendabel is en wat hen betreft het referendumverzoek dan ook een vervolg mag krijgen, daar wees de coalitie op het hogere belang van de gemeente, namelijk dat van een goede profilering van de historische stad Sittard, de belangen van de ruime meerderheid van de tuinders die graag vaart willen maken met de plannen en het spoedeisende belang dat de gemeente heeft om aanspraak te kunnen maken op een provinciale subsidie.

In de discussie tussen Ton Raven van de Stadspartij en wethouder Noël Lebens liep aan de kant van Raven de irritatie dermate hoog op dat hij besloot tot het indienen van een motie van afkeuring jegens de wethouder. Volgens Raven heeft de wethouder de gemeenteraad bij voortduring onjuist geïnformeerd. De motie kreeg steun van DNA, SP, SPA en GroenLinks. Een ruime meerderheid van de raad verwees de motie naar de prullenbak.

De verwachting is dat komende week begonnen zal worden met de werkzaamheden op de oostelijke schootsvelden. Er wordt dan naar alle waarschijnlijkheid begonnen met werkzaamheden die niet vergunningplichtig zijn, zoals het opschonen van het terrein.

Bron: www.sittard-geleen.nieuws.nl
1 December 2017